Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje

Temeljem članka 101, a u svezi čl.98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03 i Statuta Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 56. sjednici održanoj 05.07.2017. donijelo Odluku i raspisuje:

NATJEČAJ

1. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje filologija

2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom interdisciplinarnom području, polje projektni menadžment

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta Algebra.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis

– domovnicu ili dokaz o državljanstvu

– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja

– presliku Odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje (za viša zvanja)

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova

– dokaz o radnom iskustvu u struci

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati s nepotpunim i nepravodobno poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj – izbor u zvanje«.