Natječaj za posao

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 52. sjednici održanoj 22.09.2016. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija

2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost

3. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo

4. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

5. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika (grana matematička logika i računarstvo)

6. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

7. za reizbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija

8. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti

9. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika (grana financijska i poslovna matematika)

10. za izbor više izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistent u akademskoj godini 2016./2017. na katedri za:
• programsko inženjerstvo
• operacijske sustave
• opće predmete
• računalne mreže
• računalnu sigurnost
• informacijske sustave
• računalnu multimediju
• marketing
• upravljanje podacima i analizu
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– životopis
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu
– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja
– preslika odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje (za viša zvanja)
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova
– dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati s nepotpunim i nepravovremenim poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj«.
Visoko učilište Algebra
Zagreb